Język angielski na poziomie podstawowym (A1)

 

Lp. Element opisu kursu Opis
1. Numer kursu
JA1/03/10
2. Nazwa kursu
Język angielski na poziomie podstawowym (A1) 
3. Prowadzący
Agnieszka Dąbrowska
4. Forma zajęć
Kurs językowy
5. Liczba godzin
Część I A - 30 godzin (15 x 2 godziny lekcyjne)
Część I B - 30 godzin (15 x 2 godziny lekcyjne)
6. Termin
Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki 17.30 – 19.00
7. Cena 
Część I A - 350 zł
Część I B - 350 zł
8. Cel kursu
Zapoznanie Słuchaczy z podstawowym słownictwem, strukturami gramatycznymi i wyrażeniami z życia codziennego oraz rozwinięcie wszystkich sprawności językowych (słuchania, mówienia, czytania i pisania).
9. Treści
Gramatyka:
- czasowniki: to be, go, have, get;
- konstrukcja like + czasownik z końcówką –ing;
- czasy: Present simple (zdania twierdzące, przeczące i pytające), Past simple (czasowniki regularne i nieregularne);
- zaimki osobowe, dzierżawcze, dopełnieniowe - przedimki, spójniki;
- liczebniki;
- rzeczowniki, liczba mnoga, forma dzierżawcza ‘s;
- przymiotniki i przysłówki;
- alfabet, literowanie wyrazów.
Słownictwo:
- dni tygodnia, przedstawianie się, powitania, pożegnania;
- kraje i narodowości;
- przekazywanie informacji o sobie;
- nazwy przedmiotów, wydawanie poleceń;
- zamawianie napojów, podawanie informacji o hotelu i środkach komunikacji;
- nazwy zawodów, praca, wykonywane zajęcia;
- nazwy członków rodziny;
- uzyskiwanie informacji w hotelu, rezerwacja i rejestracja;
- pisanie listu;
- podawanie godziny, czynności wykonywane codziennie;
- podawanie dat, obchody świąt;
- umiejętności, prośby i polecenia;
- spędzanie wolnego czasu;
- filmy, gwiazdy filmowe, zaimki dzierżawcze, muzyka;
- kupowanie ubrań, opisywanie osób;
- słynne postacie historyczne;
- podróże;
- kupowanie pamiątek, opis podróży wakacyjnej.
10. Oczekiwane efekty kształcenia
Słuchacze będą potrafili stosować poznane na zajęciach podstawowe struktury gramatyczne i zwroty językowe oraz komunikować się w języku angielskim na poziomie podstawowym.
11. Zasady zaliczenia
70% frekwencji (3 nieobecności) oraz pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach