Informacje o Uniwersytecie Otwartym

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie istnieje od dnia 17 grudnia 2009r. Został powołany na podstawie zarządzenia nr 56/2009 Rektora UKSW.

Celem Uniwersytetu Otwartego jest prowadzenie kształcenia otwartego, stwarzającego osobom dorosłym warunki do doskonalenia i uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kompetencji ogólnych i zawodowych.

Do zadań Uniwersytetu Otwartego UKSW należy:

  • kształcenie w zakresie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, służących stymulowaniu twórczego rozwoju słuchaczy;
  • upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki, sztuki i techniki;
  • wyrównywanie szans edukacyjnych i szans na rynku pracy słuchaczy z różnych środowisk poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb;
  • kształcenie otwarte.

Uniwersytet Otwarty realizuje swoje zadania w formie:

  • wykładów otwartych i seminariów z różnych dziedzin wiedzy;
  • szkoleń;
  • konferencji;
  • przedsięwzięć kulturalnych;
  • organizowania turystyki i zajęć fizyczno-ruchowych;
  • współpracy z osobami i instytucjami o zbliżonych do Uniwersytetu Otwartego celach działania, a w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami kultury.Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach