Zadania Rady Programowej

Obowiązki członków Rady Programowej Uniwersytetu Otwartego określa Regulamin Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2014 r.

Do zadań Rady Programowej należy:

  • ustalanie głównych kierunków działalności Uniwersytetu Otwartego;
  • dbanie o wysoki poziom prowadzonych form kształcenia;
  • rozpatrywanie wniosków i skarg słuchaczy;
  • opiniowanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego (zatwierdzonego przez Kwestora) przygotowanego przez Kierownika Uniwersytetu Otwartego.

Pracami Rady kieruje Kierownik Uniwersytetu Otwartego.
W pracach Rady mogą brać udział także inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach