Teologia a medycyna. Wybrane zagadnienia z bioetyki.

Lp. Element opisu kursu Opis
1. Numer kursu
TM/115/12
2. Nazwa kursu Teologia a medycyna. Wybrane zagadnienia z bioetyki.
3. Prowadzący Ks. dr Dariusz Pater
4. Forma zajęć wykład
5. Liczba godzin 15
6. Termin

Do uzgodnienia z prowadzącym zajęcia.

7. Cena  180 zł
8. Cel kursu

Słuchacz pozna wybrane zagadnienia z teologii dotyczące cielesno-duchowego wymiaru cierpienia człowieka uwzględniając aspekt aksjologiczny cierpienia. Słuchacz pozna zasady bioetyczne odczytywane w kontekście osoby ludzkiej oraz życia człowieka w fazie terminalnej. Zdobyta wiedza pomoże w przełamaniu istniejących stereotypów i barier dotyczących ludzi chorych i cierpiących. Pomoże wypracować właściwe sposoby postępowania z osobami dotkniętymi chorobą, ale i po śmierci bliskiej osoby.

9. Warunki wstępne

brak

10. Treści

Osoba ludzka i fundamentalne zasady bioetyki.

Chrześcijańskie spojrzenie na cierpienie.

Tabuizacja śmierci i cierpienia we współczesnym świecie.

Postawy współczesnego człowieka wobec bólu i cierpienia.

Chory terminalny i jego osamotnienie.

Cierpienie jako dolegliwość i stan psychiczny.

Kościół  katolicki wobec eutanazji.

Eutanazja a opieka paliatywna.

Medycyna ludów pierwotnych.

Christus Medicus.

Gramatyka właściwa dla poziomu B2.

11. Oczekiwane efekty kształcenia

Słuchacz posiada umiejętność definiowania pojęć ból i cierpienie w naukach teologicznych i medycznych. Zapamiętał terminologię i zasady bioetyczne dotyczące osoby ludzkiej oraz życia człowieka w fazie terminalnej(eutanazja, uporczywa terapia, śmierć mózgowa, opieka paliatywna, przeszczepianie organów). Słuchacz wyjaśnia jakie wartości niesie właściwa postawa wobec bólu, cierpienia i śmierci człowieka. Efektywnie prezentuje zdobytą wiedzę dokonując jej analizy. Prowadzi dyskusje na problemowe tematy bioetyczne dotyczące życia w fazie terminalnej z uwzględnieniem bólu somatycznego i cierpienia człowieka w wymiarze medycznym, społecznym i religijnym, proponując logiczne modyfikacje.

12. Zasady zaliczenia

Rozmowa oceniająca.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach