W TROSCE O MIŁOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO I RODZINĘ

Lp. Element opisu kursu Opis
1. Numer kursu
TMMR/117/12
2. Nazwa kursu

W TROSCE O MIŁOŚĆ, MAłŻEŃSTWO I RODZINĘ

3. Prowadzący

dr Irena Grochowska

prof. UKSW dr hab. Maria Ryś

4. Forma zajęć Kurs
5. Liczba godzin

Moduł I - W TROSCE O MIŁOŚĆ

Moduł II – W TROSCE O MAŁŻEŃSKIE RELACJE

Moduł III -  W TROSCE O PRAWIDŁOWE RELACJE RODZICE – DZIECI

Moduł IV – ZAGROŻENIA INTEGRALNOŚCI CZŁOWIEKA I JEGO RODZINY

 ~`25-30 h/moduł

6. Termin

Do uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia

7. Cena  360 zł za 1 moduł (30 godz)
8. Cel kursu

Pogłębienie wiedzy o integralnym wymiarze płciowości (kobiecości i męskości,  relacjach interpersonalnych, uwarunkowaniach wychowania dziecka do dojrzałości osobowej.

Uzyskanie kompetencji w zakresie asertywnych form relacji z innymi, pogłębienie umiejętności,

rozwiązywania konfliktów, rozwijania inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, pogłębiania umiejętności wychowawczych.

9. Warunki wstępne

brak

10. Treści

Moduł I - W TROSCE O MIŁOŚĆ

Przebaczanie zranień z okresu dzieciństwa,

Integralne ujęcie ludzkiej płciowości

Etapy rozwoju kobiety i mężczyzny

Dojrzałość do zawarcia małżeństwa

Sens i wymiary ludzkiej miłości

Istota przyjaźni

Moduł II – W TROSCE O MAŁŻEŃSKIE RELACJE

Pogłębianie więzi interpersonalnych

Komunikacja

Radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Rozwiązywanie konfliktów

Przebaczanie a pojednanie w relacjach z innymi

Moduł III -  W TROSCE O PRAWIDŁOWE RELACJE RODZICE – DZIECI

Postawy rodzicielskie

Relacje rodzic – dziecko na poszczególnych etapach rozwoju

Przekaz wartości w rodzinie

Przeciwdziałanie uzależnieniom

Moduł IV – ZAGROŻENIA INTEGRALNOŚCI CZŁOWIEKA I JEGO RODZINY

Czy jest zagrożony osobowy podmiot? 

Samowystarczalna osobowość naszych czasów – zagrożeniem prawdziwego człowieczeństwa

Style życia jako troska o prawdy bytowe

11. Oczekiwane efekty kształcenia

- znajomość:  wiedzy dotyczącej uwarunkowań kształtowania się relacji z innymi, kształtowania postaw

- rozumienie: procesów zachodzących w aktualnej rzeczywistości i możliwości wpływania na nie

- zastosowanie: umiejętności kształtowania postaw wobec samego siebie, współmałżonka, dzieci, a także wobec osób z najbliższego i szerszego otoczenia

- analiza: umiejętność rozróżniania pomiędzy skutecznymi i nieskutecznymi formami radzenia sobie ze stresem, z wyzwaniami rzeczywistości,

- synteza: uzyskanie świadomości potrzeby stałego rozwoju, potrzeby trafnej oceny proponowanych życiowych rozwiązań i konfrontacji ich z przyjętym systemem wartości, tak, aby służyły integralnej wizji własnego człowieczeństwa, budowaniu prawidłowych relacji z innymi, kształtowaniu przyszłych pokoleń

- ewaluacja (ocena): ewaluacja przeprowadzona będzie w poszczególnych modułach z wykorzystaniem przygotowanych w tym celu narzędzi (testów, kwestionariuszy, ankiet ewaluacyjnych

12. Zasady zaliczenia

Testy, egzaminy, rozmowa oceniająca.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzezone
Informacja o ciasteczkach